Fishermen checking their nets. Photo courtesy Anastasia Palagutina/and PERC
Fishermen checking their nets. Photo courtesy Anastasia Palagutina/and PERC