The Teton Range near the author's home in Jackson Hole, Wyoming. CC photo
The Teton Range near the author's home in Jackson Hole, Wyoming. CC photo